Vyacheslav Artyomov
Moscow Philharmonic Orchestra

Requiem
Briliova/Polianskaya/Sharnina/Martinov/Lanskoi/Azovski
Sveshnikov Boy’s Chorus of Moscow
Choral School/Popov
Kaunas State Chorus/Bingialis