Vyacheslav Artyomov
Moscow Philharmonic Orchestra

Briliova/Polianskaya/Sharnina/Martinov/Lanskoi/Azovski
Sveshnikov Boy’s Chorus of Moscow
Choral School/Popov
Kaunas State Chorus/Bingialis